• rotor_1.jpg
  • rotor_2.jpg
  • rotor_3.jpg
  • rotor_4.jpg
  • rotor_5.jpg
  • rotor_6.jpg
  • rotor_7.jpg
  • rotor_8.jpg
  • rotor_9.jpg
  • rotor_10.jpg

Wędkarstwo karpiowe jest to specyficzna forma wędkowania ,w której długie godziny przebywa się nad wodą czasem w odległych miejscach . Samotne wyjazdy gdzie trzeba było być zdanym tylko na siebie z wielu przyczyn stawały się niemożliwe , a poza tym mało bezpieczne. Wielokrotnie spotykając się nad wodą zastanawialiśmy się nad potrzebą stworzenia grupy wędkarzy , chcących razem spędzac czas na zasiadkach karpiowych, którzy łowią ryby rekreacyjnie w myśl zasady złów i wypuść . Dodatkowo chcieliśmy aby w naszej ekipie byli ludzie cechujący się rzetelnością i przyzwoitością na których możemy zawsze liczyć i za których nie będziemy się nigdy wstydzić . Po znalezieniu odpowiednich ludzi zapadła decyzja o utworzeniu klubu karpiowego właśnie tak powstał w grudniu 2012 roku Klub Karpiowy Carp-Hunters . Członkowie pełni entuzjazmu szybko zaczęli działać by dobrze przygotować się do pierwszego wspólnego sezonu. W niedługim czasie powstała nasza  strona internetowa i forum klubowe . Na wspólnych zebraniach uzgodniliśmy zasady jakie będą obowiązywały w klubie.

 

 

REGULAMIN KLUBU KARPIOWEGO CARP- HUNTERS

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Klub Karpiowy Carp – Hunters powstał dla wędkarzy, którzy łowią ryby zgodnie z zasadami złów i wypuść. Nie zabijamy złowionych ryb tylko je w jak najlepszej kondycji wpuszczamy do tej samej wody z której były wyciągnięte.

2.Propagujemy nowoczesne wędkarstwo rekreacyjne oraz uświadamiamy innych o wartościach i satysfakcji wynikającej z wypuszczania złowionych ryb.

3.Upublicznianie treści niezgodnych z zasadami wędkarstwa karpiowego jest niedopuszczalne.

4.Naszym celem jest organizowanie wspólnych wypraw wędkarskich oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami. Doskonalimy metody aby zwiększać skuteczność łowienia. Nie robimy tajemnic czy sekretów przed innymi członkami klubu i jednocześnie zobowiązujemy się, że nigdy nie będziemy wykorzystywać poznanych technik w celach pozyskania rybiego mięsa.

5.Na łowisku nie prowadzimy wzajemnej rywalizacji, nie zazdrościmy i jesteśmy solidarni wobec siebie. Pomagamy sobie nawzajem. Podczas zasiadek sukces jednego odbieramy jako sukces wszystkich uczestników wyprawy.

6.Na łowiskach dbamy o porządek, zachowujemy się poprawnie i zgodnie z zasadami tam panującymi, tak aby nic nie plamiło dobrego imienia klubu. Zawsze postępujemy w taki sposób aby właściciel łowiska nigdy nie miał do nas o nic żadnych pretensji i pozostawał zawsze chętny do goszczenia nas w przyszłości.

7.Staramy się żyć w dobrych stosunkach z innymi podobnymi klubami, nie prowadzimy z nimi konfliktów. Pozytywne jest uczestnictwo w imprezach czy zawodach mających charakter integracyjny, organizowanych przez inne kluby karpiowe.

8.Nikogo z członków nie zmuszamy do wspólnych wypraw i nikt nie ma obowiązku jechać na ryby kosztem niedopełniania spraw rodzinnych czy zawodowych. Chociaż dobrze by było w miarę możliwości kontaktować się z pozostałymi.

9.Każdy w miarę własnych możliwości powinien przyczyniać się do rozwijania klubu. Miejmy świadomość że wszystko co robimy jest dla nas, a aktywna postawa członków będzie procentowała w przyszłości.

10.Z przynależności do klubu nie można czerpać korzyści materialnych.

§2. ZASADY CZŁONKOSTWA

1.Każdy Członek Klubu jest równo traktowany i nie ma osób ważniejszych lub mających większe przywileje. Istnieją jednak w klubie jak np. prowadzenie strony, zbieranie składek, organizacja zawodów, kontakty z innymi klubami itd. W/w osoby mają głos decydujący w prowadzonych przez siebie sprawach. Ewentualne zastrzeżenia co do ich działania mogą być omawiane na zebraniach celem wprowadzenia stosownych korekt.

2.Kilkakrotnie w roku spotykamy się na zebraniach na których ustalamy jakieś drobne zmiany przez głosowanie większością przybyłych. W sprawach bardzo ważnych decyzję podejmują wszyscy członkowie klubu

W przypadku nieobecności członka na zebraniu staramy się skontaktować z nim telefonicznie. Jeżeli w/w kontakt

jest w tym czasie niemożliwy przyjmujemy, że nieobecny klubowicz wstrzymuję się od głosu.

3.Każdy Członek Klubu zobowiązuje się regulować opłaty wynikające z potrzeb. Terminowa wpłata rocznej składki członkowskiej jest obowiązkowa. Brak terminowej wpłaty w/w składki skutkuje utratą członkowstwa w klubie.

4.Obowiązkowa roczna składka członkowską na sezon 2016 wynosi 300 zł. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 31.03.2016.

5.Wysokość rocznej składki członkowskiej corocznie ustalana jest na zebraniu klubowym (grudniowym). Wtedy też ustalamy na jakie cele w/w pieniądze będą przeznaczone. Niektóre aktywności klubu  takie jak np. zawody wędkarskie, będą finansowane z wpłat dodatkowych, które ustalamy na bieżąco w miarę potrzeb.

6.O przynależności nowych Członków Klubu decyduje większość na zebraniu klubowym, po przeprowadzonej dyskusji i głosowaniu. Kandydat obowiązkowo musi wcześniej przez co najmniej pół roku jak najbardziej aktywnie starać się dać poznać klubowiczom podczas licznych wspólnych zasiadek. Kandydat na członka musi zostać tzw. „Przyjacielem Klubu”.

7.„Przyjaciel Klubu” to osoba, która na zaproszenie Członka Klubu uczestniczy w zasiadkach. Zapraszający klubowicz bierze całkowitą odpowiedzialność za działania zaproszonego „Przyjaciela Klubu” w sferze przestrzegania klubowych zasad.

8.„Przyjaciel Klubu” nie może korzystać z dobrodziejstw przysługujących Członkom Klubu z tytułu opłaconej składki rocznej.

9.Dbamy aby każdy Członek Klubu był pewny wsparcia ze strony kolegów. Jednak gdyby ktoś dopuszczał się czynów łamiących etykę wędkarstwa karpiowego, początkowo pouczamy, później ostrzegamy, a jeżeli to nie przyniesie efektu to większością głosów możemy przegłosować o wykluczeniu takiej osoby z klubu.

10.Zrezygnować z członkostwa można w każdej chwili, w dowolnej formie, nawet bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Nieopłacenie w terminie składki rocznej i brak akceptacji regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem członkowstwa w klubie.

11.W przypadku utraty członkowstwa wpłacona obowiązkowa składka roczna nie jest zwracana.

12.Powrót do klubu będzie bardzo trudny. Nieodwołalne jest w takim przypadku spełnienie procedury przyjmowania nowych członków opisanej w pkt. 6. (tj. zaproszenie przez Członka Klubu, minimum pół roku na zasadach „Przyjaciela Klubu”, decyzja większości na zebraniu klubu poprzedzona dyskusją i głosowaniem)

13.Do kontaktów służy nam forum klubowe oraz tzw. „grupa zamknięta” na facebook’u. na których umieszczamy informacje dotyczące bieżących spraw. Należy je przeglądać aby wiedzieć co się dzieje w klubie. Pretensje nie będą brane pod uwagę że się o czymś nie wiedziało, jeżeli informacja była napisana na forum lub facebook’u.

14.Wraz z opłaceniem składki każdy klubowicz obowiązkowo corocznie podpisem akceptuje zaktualizowany regulamin klubu i zobowiązuje się go przestrzegać.